Aktualności

Regulamin stowarzyszenia „W chuście”

Rozdział I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1
1.Stowarzyszenie nosi nazwę „w Chuście” i w dalszych postanowieniach regulaminu zwane jest Stowarzyszeniem.
2.Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar województwa wielkopolskiego.
3.Siedzibą Stowarzyszenia jest Suchy Las.

§ 2
Stowarzyszenie zawiązane jest na czas nieokreślony. Działa na podstawie przepisów ustawy Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 1989r. nr 20, poz. 104 z późniejszymi zmianami)
oraz niniejszego regulaminu.

§ 3
Działalność Stowarzyszenia oparta jest przede wszystkim na pracy społecznej jego członków.

Rozdział II
CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA

§ 4
Celem Stowarzyszenia jest:
1.popularyzowanie idei noszenia dzieci w chustach i nosidłach miękkich.
2.tworzenie platformy wymiany doświadczeń i informacji dla rodziców i instytucji zainteresowanych ideą noszenia dzieci,
3.integracja matek wokół ich potrzeb.

§ 5
Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
1.organizowanie spotkań, warsztatów, szkoleń oraz innych imprez,
2.prowadzenie działalności wydawniczej w formie niedochodowej,
3.udział w inicjatywach organizowanych przez inne organizacje, instytucje
i firmy,
4.współpracę z wszelkimi osobami i instytucjami o podobnych celach działania,
5.inne działania realizujące cele Stowarzyszenia.

Rozdział III
CZŁONKOSTWO

§ 6
Członkami Stowarzyszenia mogą być tylko osoby fizyczne.

§ 7
1.Członkiem Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna, która złoży deklarację członkowską i akceptuje regulamin Stowarzyszenia.
2.Członkiem staje się po uzyskaniu decyzji Walnego Zgromadzenia Członków.

§ 8
1.Członkowie Stowarzyszenia mają prawo:
a.biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach na Przedstawiciela Stowarzyszenia,
b.korzystania z dorobku, majątku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia,
c.udziału w spotkaniach, warsztatach oraz imprezach organizowanych
przez Stowarzyszenie,
d.zgłaszania wniosków co do działalności Stowarzyszenia.

2.Członkowie Stowarzyszenia mają obowiązek:

a.brania udziału w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów,
b.przestrzegania regulaminu i uchwał Stowarzyszenia,
c.regularnego opłacania składek.

§ 9
1.Utrata członkostwa następuje na skutek:

a.pisemnej rezygnacji,
b.wykluczenia przez Walne Zgromadzenie Członków:

  • z powodu łamania regulaminu i nieprzestrzegania uchwał Stowarzyszenia,
  • z powodu notorycznego niebrania udziału w pracach Stowarzyszenia,
  • z powodu niepłacenia składek za okres 1 roku,
  • na pisemny wniosek 3 członków Stowarzyszenia, z ww. powodów,
  • utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu,

c.śmierci członka.
2.Uchwała Walnego Zgromadzenia Członków w sprawie pozbawienia członkostwa jest ostateczna.

Rozdział IV
WŁADZE

§ 10
Najwyższą władzą stowarzyszenia jest Walne Zgromadzenie Członków. Reprezentantem Stowarzyszenia jest Przedstawiciel.

§ 11
Przedstawiciel wybierany jest raz na dwa lata, podczas Walnego Zgromadzenia Członków.

§ 12
1.Walne Zgromadzenie zwołuje się co najmniej raz na rok, z inicjatywy co najmniej
¼ członków.
2.Walne Zgromadzenie jest prawomocne w pierwszym terminie przy obecności
1/2 członków, a w drugim terminie – bez względu na liczbę obecnych.
3.Uchwały podejmuje się zwykłą większością głosów, w głosowaniu jawnym.
4.Do zadań Walnego Zgromadzenia należy:
a.uchwalenie regulaminu i jego zmian,
b.ustalanie wysokości składek członkowskich,
c.podejmowanie uchwał programowych Stowarzyszenia,
d.wybór Przedstawiciela.

Rozdział V
FUNDUSZE STOWARZYSZENIA

§ 13
Na fundusze Stowarzyszenia składają się wpływy ze składek członkowskich.

§ 14
Wysokość składki ustala się raz do roku podczas Walnego Zgromadzenia Członków.

Rozdział VI
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 15
Uchwałę w sprawie zmiany regulaminu oraz uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zgromadzenie Członków większością 2/3 głosów, przy obecności
co najmniej połowy członków.

§ 16
Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie Członków określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.

§ 17
W sprawach nie uregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają przepisy Prawa
o Stowarzyszeniach.

Możliwość komentowania Regulamin stowarzyszenia „W chuście” została wyłączona