Regulamin

Regulamin zapisów na warsztaty podczas MTRB 2018

Postanowienia Ogólne

 1. Koordynatorem Regionalnym Międzynarodowego Tygodnia Rodzicielstwa (zwanym dalej Akcją) odbywającego się w dniach 1-7 października 2018 r. w Poznaniu jest Stowarzyszenie „Poznań w chuście” z siedzibą ul. Łukaszewicza 28A m.7, 60-728 Poznań, KRS nr 0000575874 (zwane dalej Stowarzyszeniem).
 2. Stowarzyszenie podejmuje współpracę z instytucją bądź firmą (zwaną dalej Partnerem)
  i umożliwia Partnerowi przeprowadzenie Zajęć w ramach Akcji.
 3. Partner przeprowadza we własnym zakresie spotkanie, prezentację, wykład, warsztat, szkolenie (zwane dalej Zajęciami) w ramach Akcji.
 4. Zajęcia w ramach Akcji adresowane są do rodziców spodziewających się dziecka lub rodziców małych dzieci.
 5. Stowarzyszenie z uwagi na rolę opisaną w pkt. 2, nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kontuzje lub nieszczęśliwe wypadki uczestników podczas Zajęć.

Uczestnictwo

 1. W Zajęciach mogą uczestniczyć osoby dorosłe i/lub dzieci, za zgodą oraz, w zależności od zajęć także pod opieką rodziców.
 2. Partner ma prawo pobrać od Uczestnika opłatę za udział w Zajęciach na pokrycie kosztów organizacji danych Zajęć. Wysokość opłat zostanie przedstawiona Uczestnikowi przed dokonaniem zapisu na Zajęcia.
 3. Stowarzyszenie i Partnerzy zastrzegają sobie prawo do zmian w programie Akcji
  z przyczyn od siebie niezależnych, np. gdyby liczba uczestników nie pozwalała na pokrycie kosztów organizacji danych Zajęć. W tej sytuacji Uczestnik ma prawo do zwrotu opłaty za odwołane zajęcia.
 4. W przypadku rezygnacji z udziału w Zajęciach z winy Uczestnika, wniesiona opłata nie jest zwracana. Możliwe jest natomiast przekazanie zarezerwowanego miejsca innej osobie, wskazanej przez Uczestnika. Rezygnację z uczestnictwa należy niezwłocznie zgłosić Organizatorowi poprzez kontakt mailowy (chustypoznan@gmail.com) via komunikator na fanpage Facebook (https://www.facebook.com/chusty.poznan/) lub telefonicznie 693159059
 5. Zgłoszenie udziału w Zajęciach jest równoznaczne z przyjęciem do wiadomości
  i zaakceptowaniem niniejszego regulaminu oraz warunków uczestnictwa.
 6. Partner i Stowarzyszenie mogą wykonywać zdjęcia, rejestrować dźwięk lub obraz podczas Zajęć. Utrwalanie wizerunku Uczestnika podczas udziału w Międzynarodowym Tygodniu Rodzicielstwa Bliskości, a także w czasie trwania Zajęć wymaga zgody Uczestnika. Rejestracja audio/wideo wykonywana będzie do celów archiwalnych Stowarzyszenia.

Uczestnik

 1. W warsztatach mogą uczestniczyć wyłącznie osoby zdrowe (nie zagrażające zdrowiu innych uczestników) – zarówno dzieci jak i opiekunowie.
 2. Zapisujący jest zobowiązany poinformować Organizatora o istniejących lub możliwych wyzwaniach rozwojowych dziecka (asymetrie, WNM, ONM, wady wrodzone, zespoły wad genetycznych, specjalne zalecenia pielęgnacyjne etc.) – pozwoli to Doradczyniom prowadzącym warsztaty jak najlepiej przygotować się do spotkania. Osobą pierwszego kontaktu powinien być zawsze lekarz pediatra/specjalista. Zalecamy skonsultowanie konkretnego, prawidłowego wiązania z lekarzem/specjalistą sprawującym opiekę nad dzieckiem.
 3. Warto także poinformować Organizatora o własnych dysfunkcjach (wady i przebyte urazy kręgosłupa etc.), mogących być wyzwaniem przy noszeniu dziecka. Przy prawidłowym rozpoznaniu i dostosowaniu techniki w wielu przypadkach rozwiązanie jest satysfakcjonujące i komfortowe.
 4. Osobami odpowiedzialnymi za dobrostan dzieci – także w trakcie trwania warsztatów – są opiekunowie dziecka, sprawujący opiekę nad dzieckiem według swoich kompetencji
  i wiedzy, z uwzględnieniem wskazówek bezpieczeństwa od Doradcy, a także ogólnych przepisów BHP oraz PPOŻ.
 5. Prosimy o wygodny strój zarówno dla opiekunów jak i dla dzieci. Obuwie zmienne lub skarpetki z powłoką antypoślizgową.

Zapisy na Zajęcia

 1. W celu dokonania zapisu na Zajęcia należy dysponować urządzeniem wyposażonym
  w powszechnie używaną przeglądarkę internetową oraz dostępem do internetu. Uczestnik musi posiadać adres poczty elektronicznej.
 2. Warunkiem uczestnictwa w wybranych przez Uczestnika Zajęciach płatnych jest wypełnienie formularza rezerwacji dostępnego na stronie internetowej Stowarzyszenia chusty.net/mtrb w zakładce “Zapisy”, a po otrzymaniu e-maila potwierdzającego rezerwację miejsca, terminowe dokonanie wpłaty w wysokości 100% ceny wybranych Zajęć.
 3. Warunkiem uczestnictwa w wybranych przez Uczestnika Zajęciach bezpłatnych jest wypełnienie formularza rezerwacji dostępnego na stronie internetowej chusty.net/mtrb
  w zakładce “Zapisy” i otrzymanie e-maila potwierdzającego rezerwację miejsca.
 4. Wpłaty należy dokonać przelewem bankowym na konto podane w e-mailowym potwierdzeniu rezerwacji. Pobierane opłaty za udział w Zajęciach na żadnym etapie procedury nie trafiają na konto Stowarzyszenia, a dokonywane są bezpośrednio na rachunek bankowy Partnera.
 5. Wpłata powinna zostać zaksięgowana na podanym koncie najpóźniej 4 dnia od daty otrzymania mailowego potwierdzenia dostępności miejsc (oznacza to, że należy jej dokonać najpóźniej trzeciego dnia od otrzymania maila). Brak potwierdzonej kwoty
  w wyznaczonym terminie skutkować będzie anulowaniem rezerwacji.
 6. Przy opisie każdych Zajęć płatnych znajduje się informacja o pobieranej opłacie za udział.

Dane osobowe

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (zwanego dalej ROD Stowarzyszenie informuje, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie „Poznań w chuście” z siedzibą ul. Łukaszewicza 28A m.7, 60-728 Poznań, KRS nr 0000575874.
 2. Stowarzyszenie nie wyznaczyło inspektora ochrony danych. Kontakt z Administratorem jest możliwy także drogą mailową na adres chustypoznan@gmail.com.
 3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu dokonania zapisu na Zajęcia, tj. art. 6 ust 1 pkt b RODO.
 4. Odbiorcą danych osobowych będą Partnerzy, na których Zajęcia uczestnik dokona zapisu.
 5. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 7. Uczestnik posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 8. Uczestnik ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
 9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, co oznacza, że nie istnieje obowiązek prawny ich podania, jednak nie podanie danych wskazanych przez Stowarzyszenie jako koniecznych skutkuje niemożliwością zapisania się na Zajęcia.
 10. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.