Statut Stowarzyszenia “POZNAŃ W CHUŚCIE” 

Rozdział I 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

§1 

 1.  Stowarzyszenie nosi nazwę Stowarzyszenie „Poznań w chuście” i w dalszych postanowieniach zwane jest Stowarzyszeniem. 
 2. Stowarzyszenie jest zrzeszeniem osób fizycznych oraz prawnych, zawiązanym dla realizacji i propagowania platformy wymiany doświadczeń i informacji dla rodziców oraz instytucji zainteresowanych ideą noszenia dzieci. 
 3. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar województwa wielkopolskiego. 
 4. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Poznań. 

§2

Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieograniczony. Posiada osobowość prawną. Działa na podstawie przepisów ustawy Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 1989r. nr 20, poz. 104 z późniejszymi zmianami) uchwał władz Stowarzyszenia w ramach obowiązującego prawa oraz niniejszego statutu. 

§3 

Stowarzyszenie ma prawo używania pieczęci i odznak zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

§4 

Stowarzyszenie może należeć do innych krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych celach. 

§5 

Działalność Stowarzyszenia oparta jest przede wszystkim na pracy społecznej jego członków i wolontariuszy. 

Rozdział II 

CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA 

§6 

Cele Stowarzyszenia to: 

 1. Popularyzowanie idei noszenia dzieci w chustach i nosidłach miękkich. 
 2. Tworzenie platformy wymiany doświadczeń i informacji dla rodziców oraz instytucji zainteresowanych ideą noszenia dzieci i rodzicielstwa bliskości. 
 3. Integracja rodziców, w szczególności matek, wokół ich potrzeb. 
 4. Promowanie działalności członków stowarzyszenia. 
 5. Promowanie i organizowanie wolontariatu. 
 6. Integrowanie społeczności doradców chustonoszenia.
 7. Poszerzanie wiedzy członków stowarzyszenia.

§7 

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez: 

 1. Organizowanie spotkań, warsztatów, szkoleń oraz innych imprez. 
 2. Prowadzenie działalności wydawniczej. 
 3. Udział w inicjatywach organizowanych przez inne organizacje, instytucje. 
 4. Współpracę z wszelkimi osobami i instytucjami o podobnych do Stowarzyszenia celach działania. 
 5. Organizowanie i udział w akcjach i kampaniach społecznych promujących wiedzę na temat noszenia dzieci w chustach i nosidłach miękkich oraz świadomego rodzicielstwa. 
 6. Prowadzenie strony internetowej i forum. 
 7. Inne działania realizujące cele Stowarzyszenia. 

Rozdział III 

CZŁONKOSTWO 

§8 

Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia. 

§9 

Stowarzyszenie posiada członków: zwyczajnych, wspierających i honorowych. 

§10 

 1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna, która posiada obywatelstwo polskie (a także cudzoziemiec pod warunkiem zaakceptowania celów Stowarzyszenia), która złoży deklarację członkowską. 
 2. Członkiem zwyczajnym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji dostarczonej osobiście lub w formie skanu wysyłając na adres mailowy stowarzyszenia i na podstawie decyzji Zarządu Stowarzyszenia 

§11 

 1. Członkiem wspierającym Stowarzyszenie może zostać osoba fizyczna i prawna deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia. 
 2. Członkiem wspierającym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie decyzji Zarządu. 

§12 

 1. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój stowarzyszenia. 
 2. Członkowie honorowi są ustanawiani przez Zarząd na wniosek min. 3 członków Stowarzyszenia. 

§13 

 1. Członkowie zwyczajni mają prawo: 
 2. biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia,
 3. korzystania z dorobku, majątku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia, 
 4. udziału w zebraniach, wykładach, warsztatach, spotkaniach oraz imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie, 
 5. do korzystania z rekomendacji, matronatu i opieki Stowarzyszenia w swojej działalności, 
 6. zgłaszania wniosków co do działalności Stowarzyszenia. 
 7. Członkowie zwyczajni mają obowiązek: 
 8. brania czynnego udziału w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów, na podstawie rocznego planu pracy Stowarzyszenia, z zastrzeżeniem możliwości zmiany planu w trakcie roku.
 9. przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia, 
 10. dbania o dobre imię Stowarzyszenia, 
 11. regularnego opłacania składek. 

§14 

Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia, poza tym posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni. 

§15 

Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia. 

§16 

Członkowie honorowi są zwolnieni ze składek członkowskich. 

§17 

Utrata członkostwa następuje na skutek: 

a) pisemnej rezygnacji kierowanej do Zarządu.
b)wykluczenia przez Zarząd: 
– z powodu łamania statutu i nieprzestrzegania uchwał władz Stowarzyszenia, 
– z powodu notorycznego niebrania udziału w pracach Stowarzyszenia, 
– z powodu uchylenia się od płacenia składek 
– na pisemny wniosek 3 członków Stowarzyszenia, z ww. powodów, 
– utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu, 
– śmierci członka oraz utraty osobowości prawnej przez osoby prawne. 

2. Od uchwały Zarządu w sprawie pozbawienia członkostwa, zainteresowanemu przysługuje prawo do odwołania do Walnego Zgromadzenia Członków, które powinno zostać zgłoszone pisemnie na adres Stowarzyszenia na co najmniej 14 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia Członków. Uchwała Walnego Zgromadzenia Członków jest ostateczna. 

Rozdział IV 

WŁADZE 

§18 

 1. Władzami Stowarzyszenia są: 
 • Walne Zgromadzenie Członków,
 • Zarząd, 
 • Komisja Rewizyjna. 

2. Kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa 2 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów. 

§19 

Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, chyba, że dalsze postanowienia statutu stanowią inaczej. Jeśli na zebraniu nie ma wymaganego kworum, zwołuje się zebranie w drugim terminie, nie później niż w ciągu miesiąca od dnia zwołania Walnego Zebrania Członków.

§20

 1. Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. W Walnym Zgromadzeniu Członków biorą udział: 
  a) z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni, 
  b) z głosem doradczym – członkowie wspierający, honorowi oraz zaproszeni goście. 
 2. Walne Zgromadzenie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne. 
 3. Walne Zgromadzenie Członków zwyczajne jest zwoływane co najmniej raz na rok z inicjatywy Zarządu lub co najmniej 1⁄4 członków. Termin i miejsce obrad Zarząd podaje do wiadomości wszystkich członków co najmniej na 14 dni przed terminem zebrania. Członkowie o zebraniu są powiadamiani na piśmie lub za pomocą poczty elektronicznej. 
 4. Walne Zebranie Członków nadzwyczajne może się odbyć w każdym czasie. Jest zwoływane przez Zarząd z jego inicjatywy lub na pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków 
 5. Uchwały Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów. 
 6. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy: 
  a) określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia, 
  b)uchwalanie zmian statutu 
  c)wybór Prezesa Stowarzyszenia i Zarządu, 
  d) uchwalanie regulaminu Zarządu 
  e) opiniowanie i rozpatrywanie wniosków Komisji Rewizyjnej, 
  f) wybór i odwoływanie wszystkich władz Stowarzyszenia, 
  g) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Stowarzyszenia, 
  h) rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub jego władze, 
  i) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu, 
  j) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku, 
  k) podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady, 

§21 

 1. Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zgromadzenia Członków, reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz. 
 2. Zarząd składa się z Prezesa, Skarbnika i Sekretarza. 
 3. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz w roku. 
 4. Do kompetencji Zarządu należy: 
  a) realizacja celów Stowarzyszenia, 
  b) wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia Członków, 
  c)sporządzanie planów pracy i budżetu, 
  d) sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia, 
  e) podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku Stowarzyszenia, 
  f) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz, 
  g) organizacja i prowadzenie działalności odpłatnej, 
  h) przyjmowanie i skreślanie członków, 
  i) uchwalanie wysokości składek członkowskich oraz wszystkich innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia.
 5. Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictwa i składania oświadczeń woli, a także oświadczeń woli w sprawach majątkowych wymagane są podpisy dwóch upoważnionych Członków Zarządu. 

§ 22

 1. Komisja Rewizyjna powoływana jest do sprawowania kontroli nad działalnością 
 2. Komisja Rewizyjna składa się z Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza. 
 3. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy: 
  a) kontrolowanie działalności Zarządu, 
  b) składanie wniosków z kontroli na Walnym Zgromadzeniu Członków, 
  c) prawo wystąpienia z wnioskiem o zwołanie Walnego Zgromadzenia Członków oraz zebrania Zarządu 
  d) składanie wniosków o absolutorium dla Zarządu Stowarzyszenia, 
  e) składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zgromadzeniu Członków. 

§ 23 

W razie, gdy skład Zarządu lub Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji, uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę składu organu. 

Rozdział V 

FUNDUSZE STOWARZYSZENIA 

§24 

Majątek Stowarzyszenia powstaje: 

 1. ze składek członkowskich, 
 2. darowizn, spadków, zapisów, 
 3. dochodów z własnej działalności statutowej i opłat 
 4. dochodów z nieruchomości i ruchomości będących własnością lub użytkowaniem 
 5. dotacji, grantów i ofiarności publicznej. 

§25 

Zarząd przyjmuje uchwałą politykę rachunkowości Stowarzyszenia. 

§26

Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

§27

Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje Zarząd. 

Rozdział VI 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§28

Uchwałę w sprawie zmiany statutu oraz uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zgromadzenie Członków kwalifikowaną większością głosów – (dwóch trzecich), przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania. 

§29

Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Walne Zgromadzenie Członków określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia. 

§30

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają przepisy Prawa o Stowarzyszeniach.